# زندگی
  ماه من غصه نخور، زندگی بی غم نمیشه اونی که غصه نداشته باشه، آدم نمیشه
/ 2 نظر / 3 بازدید
خواستم زندگی کنم راهم را بستند خواستم ستایش کنم گفتند خرافات است خواستم عاشق شوم گفتند دروغ است گریستم گفتند بهانه است خندیدم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید
  تولد و مرگ اجتناب ناپذیرند فاصله این دو را برای خود زندگی کن برای دیگران زندگی باش
/ 457 نظر / 7 بازدید