# تردید
مرنجان دلم را که این مرغ وحشی ز بامی که برخاست مشکل نشیند   دلم شکسته ، فقط همین ..
/ 2 نظر / 8 بازدید