منبع الهام

اجتماعی که مزار دل ناکام من است

همه جا منحصرا منبع الهام من است

دفتر مختصری هم که ز من می ماند

شرح آمال من و قصد آلام من است

به پریشانی دفترچه " جبرم " منگر

که پریشانتر از آن دفتر ایام من است

به خدا آتش رنجی که مرا می سوزد
 
بیش از آنست که در خور دل خام من است

؛ منوچهر نیستانی ؛

/ 0 نظر / 7 بازدید