...

یک بیابان

یک توقف

یک نگاه

و باران که از شوق می بارد

و انتظار ...

یک خبر

یک شروع

از نقطه صفر؟

نه! از نقطه جوش عاشقی ...

آنگاه

دستی به نشانه دوستی پیش آمد ..

 

/ 1 نظر / 5 بازدید