عشق فریبیست تا ادامه نسل اتفاق بیفتد ...

/ 1 نظر / 5 بازدید
ب.ب.

... و ما حاصل اين فريب ...