بر سر سفره احساس اگر جایی بود

سخن ساده تبریک مرا جای دهید

سال نو مبارک

/ 2 نظر / 7 بازدید
سبحان

سلام [گل][گل] سال نو شما هم مبارک [گل][گل][گل] روزی مردی , پرسید : نشان جوانمردی چییست ؟ جوانمردا , بگو تا ما هم مردمان را جوانمردی کنیم ! جوانمرد گفت : کمترین نشان آن است که اگر خدا هزار کرامت با برادر تو کند و یکی با تو , تو آن یکی خودت را هم برداری و روی هزار تای برادرت بگذاری ! مرد گفت : وای بر ما که از مردی تا جوانمردی , هزار گام است و ما هنوز در گام نخستیم . (عرفان نظر آهاری)

بابا لنگ دراز

سلام . سال نو مبارک . ایشا ا.. که ساله خیلی خوبی داشته باشی [گل]